Stichting Luigi Russolo

Inleiding:

Stichting Luigi Russolo is op 8 mei 2007 opgericht. Vanaf het begin af aan is het doel van de stichting geweest de initiatieven en activiteiten te ondersteunen van kunstgroep Prof. Russolo & His Noise Intoners. Dit heeft onder meer geleid tot de volgende zeer memorabele momenten, acties en performances:

2007: In gebruikname van de Studio in Petersburg, Frans de Wollantstraat 36.

2007 april: Atelierroute Amsterdam.

2007: Slaapwandelende Haan / Sleepwalking Rooster.

2007 september: Robodock Theater Festival (10e editie), uitvoering ‘Obstructed by Air’.

2007 oktober: Symposium ‘De kracht van de kudde’, Veerstichting, Pieterskerk, Leiden, uitvoering ‘Obstructed by Air’.

2007 oktober: Afscheid Gerard Schoofs (cultuurbeleid provincie Zuid-Holland), Scheltemacomplex, Leiden, speciale versie Prof. Russolo’s Electronic Circus.

2008: Russolo's Electronic Circus.

2008 juni: Expositie ‘Touching Noise’, museum Gouda.

2009: Onder professoren / Amongst Professors.

2009 juni/september/december: Parool theater, Amsterdam, tryout theaterproject Prof. Russolo & His Noise Intoners.

2011 mei: Studio Petersburg, Amsterdam, ‘Coyote Revisited’.

2012 juli: Museum Drachten, ‘Prof. Russolo says 'Dada'’.

2012 september: Obrecht Kerk, Amsterdam, ‘Russolo Vespers’, met Ensemble Gregoriana.

2013 februari: Astaroth Theatro, Amsterdam, ‘Canvas 1’.

2013 september: Vondelpark, Amsterdam, ‘Canvas 2’.

2013 oktober: Huiskamer theaterfestival, Naarden, diverse performances

2014 april: Astaroth Theatro, Amsterdam, ‘The Unanswered Question’.

2014 april: Galerie Pi, Bergen NH, ‘Canvas 1’.

2014 april: Atelierroute Amsterdam Centrum-Oost, ‘Prof. Russolo’s Dreams’.

2014 mei: Brighton Theaterfestival, Brighton

2014 juni: Couscousclub, Amsterdam, ‘Colori e Suoni in Movimento’.

2014 juni: Voorjaarsmarkt Stichting Sherpa, Baarn, verschillende kleine performances

2015 Augustus: Grote openings performance en kleine performances tijdens BioBeton Bloeit* Festival in de Pijp/Amsterdam

2016 April – Augustus: Uitvoeringen van 100 jaar Dada voorstelling van ‘The Great Enchantment of Timelessness (Love)’ in het Museum Dr8888

2016 december: Performances in Poëzie Centrum Nederland (Nijmegen)

2017 Oktober: ‘Timelessness’ project realisering (Great Enchantment show/Workshops/Lezingen/Orkest Repetities-Uitvoering/Honden Dans ‘Let’s say Yes!’) in Portogruaro/Venezië ikv ‘70 jaar geleden overlijden Luigi Russolo’

2017 November: Dada/De Stijl-Russolo avond in L’Aubette in Strasbourg met Lezing/Masterclass/Performance van Prof. Russolo & His Noise Intoners

2018 3 - 4 Februari: Feestelijke opening nieuw Museum Seizoen in Arp Museum in Remagen/Duitsland met ‘Enchantment’ Performance/Workshops/Honden Dans ‘Let’s say Yes’

2018 Jan - Aug: Voorbereidingen voor Science-Fiction project 'Glass Bead Game', waaronder het maken/componeren/schrijven van een doorlopend hoorspel, het vervaardigen van een manuscript, een expositie bestaande uit diverse films en decors/requisieten (gedeeltelijk met gebruikmaking van geavanceerde technologie).

2018 17 Nov: Grote multi-disciplinaire show getiteld 'SONATINE DADATIQUE' in l'Aubette in Strasbourg, Frankrijk ism performer/ontwerper Jade Rijswijk.

2019 Oktober: ‘Bits, Pieces, Outtakes and Throwaways’, een performance-avond in Splendor Amsterdam met Prof. Russolo en vrienden.

2019 November: ‘Echoes’, Compositie + Performance voor 80 jaar Daan Manneke in de Waalse Kerk Amsterdam - Prof. Russolo i.s.m. Frans Moussault (Bas Klarinet), Yukari Nanami (Alt - Fluit), Harry Ross + Helen Scarlett O’Neill (Theater).

2020 Februari: Performance van Prof. Russolo + Miss QQ in Berlijn tgv 60ste verjaardag van (geluids)kunstenaar Joseph Young.

2020 -2021: Wegens Corona verder geen performances, optredens, etc…
Wel in deze periode intensieve voorbereidingen voor een show (oorspronkelijk gepland maart 2021) in Strasbourg/Frankrijk in de kunst-historische vermaarde ruimtes van het Aubette gebouw aldaar.
Show zal door Corona vele malen uitgesteld worden en wordt uiteindelijk uitgevoerd in September 2022.
Deze show is een combinatie van theater, film, dans en beeldende kunst en is getiteld : ‘La Jeunesse, l’Ange et le Chien’.

Meer of minder losstaand van de stichting heeft Prof. Russolo, vele performances, optredens en verschijningen gedaan in verzorgingstehuizen, het Stedelijk Museum te Amsterdam en tijdens de Russoliades op elke eerste maandag van de nieuwe maand op het Koningsplein te Amsterdam.

Doelstelling:

 1. Het steunen van de initiatieven en activiteiten van kunstgroep Prof. Russolo & His Noise Intoners. De initiatieven en activiteiten komen voort uit en brengen een eigentijdse vertaling van het gedachtengoed van Luigi Russolo. De groep maakt daarbij gebruik van beeld, geluid, klank en beweging of een combinatie van deze.
 2. Een brug slaan tussen toegankelijke / laagdrempelige en abstractere kunst met als doel Prof. Russolo neer te zetten als begrijpelijk, duidelijk herkenbaar, internationaal, maar wel uniek symbool van de eeuwige, onschuldige, onderzoekende en nieuwsgierige mens

Missie:

Prof. Russolo & his Noise Intoners willen schijnbaar onverenigbare werelden verenigen.

Door het met elkaar kruisen van Entertainment en (Abstracte) Kunst ontstaan verrassende, inspirerende en onverwachte vormen.

Visie:

Grenzen tussen muzikale genres en artistieke disciplines bestaan niet.

In een performance zijn pop, straatlawaai en entertainment even rijk als klassieke muziek of de voordracht van poëzie.

Alle activiteiten van Prof. Russolo & his Noise Intoners zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd met het doelbewust aansturen op het realiseren van de missie vanuit de visie.

De stichting dient het algemeen belang en is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder nummer 8180 19 177

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur:

Stichting Luigi Russolo is opgericht op 8 mei 2007 en heeft een bestuursmodel met directie. De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 818019177. De bestuursleden zijn:

 • Gerrit Jan Oosthuizen, voorzitter
 • Jeroen van der Laarse, penningmeester/secretaris

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Onafhankelijk directeur van de stichting is Egmont Swaan.

Stichting Luigi Russolo kan een beroep doen op een aantal (artistieke/technische) adviseurs en vrijwilligers.

Meerjaren beleidsplan

Doelstelling (statutair):

 1. Het steunen van de initiatieven en activiteiten van kunstgroep Prof. Russolo & His Noise Intoners. De initiatieven en activiteiten komen voort uit en brengen een eigentijdse vertaling van het gedachtengoed van Luigi Russolo. De groep maakt daarbij gebruik van beeld, geluid, klank en beweging of een combinatie van deze.
 2. Een brug slaan tussen toegankelijke / laagdrempelige en abstractere kunst met als doel Prof. Russolo neer te zetten als begrijpelijk, duidelijk herkenbaar, internationaal, maar wel uniek symbool van de eeuwige, onschuldige, onderzoekende en nieuwsgierige

Doelstelling (praktisch):

Stichting Luigi Russolo ondersteunt in financiële zin de aanschaf van instrumenten en aanverwante middelen ten behoeve van de kunstgroep om performances mogelijk te maken en bevordert waar nodig de publiciteit rond de performances van de kunstgroep.

Werkzaamheden van de stichting:

 1. Organiseren van Vrienden-, Donateurskring voor kunstgroep Prof. Russolo & His Noise Intoners
  • Adressen verzamelen
  • Genereren van sponsor- en donatiegeld dmv mailing
  • Organiseren performance/concer voor sponsors en donateurs
 2. In kaart brengen van Fondsen en aanvragen van subsidies voor:
  • Apparatuur
  • Elektronische instrumenten
  • Kostuums
  • Decor
  • Licht en andere benodigdheden voor de performances van kunstgroep Prof. Russolo & His Noise Intoners
  • Inhuur professionals
 3. Werving voor Comité van Aanbeveling
 4. Stichting Luigi Russolo is een Goed Doel stichting en is statutair gevestigd te Amsterdam. De werkzaamheden bestaan uit het genereren van giften en donaties en subsidies, alsmede het werven van sponsors ten einde het werk van de kunstgroep mogelijk te maken. In het seizoen 2014-2015 zal een vriendenkring van de kunstgroep worden opgezet met een verwachting van 250 betalende leden.

  De werkzaamheden verricht door Stichting Luigi Russolo, richten zich op het financieel mogelijk maken van:

  • Aanschaf van "noise intoners", andere instrumenten en aanverwante middelen voor gebruik in en en ter ondersteuning van het activiteitenprogramma van de kunstgroep;
  • Ontwikkelen en/of in stand houden van instrumenten en aanverwante middelen voor de kunstgroep;
  • Bouw en renovatie van instrumenten en aanverwante middelen voor de kunstgroep;
  • Kennis geven van de activiteiten van de kunstgroep.

Wijze van werving van gelden

Stichting Luigi Russolo werkt vanuit de visie dat de donaties direct besteed dienen te worden aan de projecten. Het bestuur werkt dan ook belangenloos voor Stichting Luigi Russolo. Kosten gemaakt ten behoeve van fondsenwerving, reizen, kantoorbenodigdheden worden gedekt uit de kas van de stichting.

In het jaarverslag en het financieel jaarverslag worden de voortgang van de projecten en uitgaven samengevat en wordt de planning en begroting voor de komende periode vastgesteld. Stichting Luigi Russolo werkt met individuele donateurs, die incidenteel of periodiek hun donaties storten.

Daarnaast wordt er regelmatig contact gezocht met serviceclubs en bedrijven, die als sponsor financieel de stichting kunnen steunen. Zij kunnen aangeven waar hun bijdrage voor aangewend kan worden. Wanneer zij dit niet doen, wordt de bijdrage als "algemeen" ingeboekt.

Stichting Luigi Russolo heeft een ANBI toekenning.

Beheer van het vermogen van Stichting Luigi Russolo

Stichting Luigi Russolo werkt met een bestuur dat controlerend en adviserend haar bijdrage levert aan de stichting. Het bestuur bestaat uit:

 • Gerrit Jan Oosthuizen, voorzitter
 • Jeroen van der Laarse, penningmeester/secretaris

Het bestuur vergadert minstens eens per kwartaal. In deze vergadering worden de rapportages van de kunstgroep besproken en wordt het lopende beleid getoetst aan de projectplannen en daar waar noodzakelijk bijgesteld. Vergaderingen worden vastgelegd in notulen.

Bestuursleden ontvangen uitsluitend vergoedingen voor gemaakte reis- en andere onkosten ten behoeve van vergaderingen alsook vergoedingen voor gemaakte beheerskosten.

Besteding van de financiële middelen

Stichting Luigi Russolo besteed haar financiële middelen volledig aan de projecten, die zij heeft lopen. Jaarlijks wordt voor de projecten een aangepast beleidsplan en begroting vastgesteld.

Projecten worden pas uitgevoerd wanneer de stichting de financiële middelen daartoe heeft.

Sinds 1 januari 2014 is de voorheen slapende Stichting Luigi Russolo (origineel opgericht op 8 mei 2007) opnieuw geactiveerd. Vanaf die datum van heractivering wordt er een verslag van verrichte werkzaamheden bijgehouden.

Gezien het feit dat StichtingLuigi Russolo opnieuw geactiveerd is sinds 1 januari 2014 en er nog geen financiële handelingen zijn verricht, kan er op dit moment nog geen sprake zijn van een financieel overzicht. Zodra er in de loop van 2014 financiële handelingen worden uitgevoerd, zal dit in het eerstevolgende financiële jaarverslag worden vastgelegd en op deze site worden geplaatst.

Contactgegevens

Stichting Luigi Russolo

Tav secretariaat
Vlietstraat 138
1075 VE Amsterdam

Balans per 31 dec 2014

Activa Passiva
Vlottende activa Ondernemingsvermogen
Vorderingen en overlopende activa € 0,00 Overige reserves (€ 909,00)
Liquide middelen € 144,00 (€ 909,00)
€ 144,00 Kortlopende schulden
Overige kortlopende leningen € 1.053,00
€ 1.053,00
Totaal € 144,00 Totaal € 144,00
Aangevraagde betaalrekening bij Triodosbank per 15-10-2014 actief

Balans per 31 dec 2015

Activa Passiva
Vlottende activa Ondernemingsvermogen
Vorderingen en overlopende activa € 0,00 Overige reserves (€ 278,00)
Liquide middelen € 259,00 (€ 278,00)
€ 259,00 Kortlopende schulden
Overige kortlopende leningen € 537,00
€ 537,00
Totaal € 259,00 Totaal € 259,00

Balans per 31 dec 2016

Activa Passiva
Vlottende activa Ondernemingsvermogen
Vorderingen en overlopende activa € 0,00 Overige reserves (€ 318,00)
Liquide middelen € 0,00 (€ 318,00)
€ 0,00 Kortlopende schulden
Overige kortlopende leningen € 318,00
€ 318,00
Totaal € 0,00 Totaal € 0,00

Balans per 31 dec 2017

Activa Passiva
Vlottende activa Ondernemingsvermogen
Vorderingen en overlopende activa € 0,00 Overige reserves € 0,00
Liquide middelen € 0,00 € 0,00
€ 0,00 Kortlopende schulden
Overige kortlopende leningen € 0,00
€ 0,00
Totaal € 0,00 Totaal € 0,00

Baten en lasten 2017

Inkomsten Lasten
Giften € 600,00 Huur Singh studio € 417,41
Promofoto € 50,00
Kosten zakelijke rekening Triodos Bank € 132,59
Totaal € 600,00 Totaal € 600,00
Exploitatieverschil € 0,00

Balans per 31 dec 2018

Activa Passiva
Vlottende activa Ondernemingsvermogen
Vorderingen en overlopende activa € 0,00 Overige reserves € 0,00
Liquide middelen € 0,00 € 0,00
€ 0,00 Kortlopende schulden
Overige kortlopende leningen € 0,00
€ 0,00
Totaal € 0,00 Totaal € 0,00

Baten en lasten 2018

Inkomsten Lasten
Giften € 600,00 Huur Singh studio € 495,64
Kosten zakelijke rekening Triodos Bank € 104,36
Totaal € 600,00 Totaal € 600,00
Exploitatieverschil € 0,00

Balans per 31 dec 2019

Activa Passiva
Vlottende activa Ondernemingsvermogen
Vorderingen en overlopende activa € 0,00 Overige reserves € 0,00
Liquide middelen € 0,00 € 0,00
€ 0,00 Kortlopende schulden
Overige kortlopende leningen € 0,00
€ 0,00
Totaal € 0,00 Totaal € 0,00

Baten en lasten 2019

Inkomsten Lasten
Giften € 600,00 Huur Singh studio € 488,48
Kosten zakelijke rekening Triodos Bank € 111,52
Totaal € 600,00 Totaal € 600,00
Exploitatieverschil € 0,00

Balans per 31 dec 2020

Activa Passiva
Vlottende activa Ondernemingsvermogen
Vorderingen en overlopende activa € 0,00 Overige reserves € 5000,00
Liquide middelen € 5000,00 € 5000,00
€ 5000,00 Kortlopende schulden
Overige kortlopende leningen € 0,00
€ 0,00
Totaal € 5000,00 Totaal € 5000,00

Baten en lasten 2020

Inkomsten Lasten
Giften € 5000,00 Kosten voor voorbereiding Strasbourgshow 2022 € 4000,00
Huur Singh studio € 750,60
Kosten zakelijke rekening Triodos Bank € 249,40
Totaal € 5000,00 Totaal € 5000,00
Exploitatieverschil € 0,00

Balans per 31 dec 2021

Activa Passiva
Vlottende activa Ondernemingsvermogen
Vorderingen en overlopende activa € 0,00 Overige reserves € 6000,00
Liquide middelen € 6000,00 € 6000,00
€ 0,00 Kortlopende schulden
Overige kortlopende leningen € 0,00
€ 0,00
Totaal € 6000,00 Totaal € 6000,00

Baten en lasten 2021

Inkomsten Lasten
Giften € 6000,00 Kosten voor voorbereiding Strasbourgshow 2022 € 5000,00
Huur Singh studio € 838,40
Kosten zakelijke rekening Triodos Bank € 161,60
Totaal € 6000,00 Totaal € 6000,00
Exploitatieverschil € 0,00

info@russolo.nl

© 2015 Stichting Luigi Russolo

+31(0)6 518 05 089